Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 10 Οκτωβρίου


H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί την 10 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2011.
2.Έγκριση παραλαβής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Περιβαλλοντική Αποκατάσταση (ΧΑΔΑ) Δ.Δ. Παρορίου.
3.Έγκριση παραλαβής της :<< Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα Πλαίσια του Γ.Π.Σ. απορρέουσα της υπ΄αριθμ. 27691/14-09-2007 (ΦΕΚ. 1209/Β/07) Υπουργικής Απόφασης.
4.Έγκριση παραλαβής της :<< Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου >>.
5.Έγκριση παραλαβής της :<< Εκπόνησης Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου >>.
6.Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69/2011 Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι πρώην Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου.
7.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 18ης Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος << Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 >>.8.Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:<< Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Λάππα –Τσόγκα >>.
9.Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:<< Εκσυγχρονισμός Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Χαιρώνειας >>.
10. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού και Τακτοποιητικού) του υποέργου:<< Κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Λεβαδέων Β΄ Φάση – 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας >>.11.Έγκριση της υπ ΄αριθμ. 11/2011 απόφασης της Τ.Κ. Δαύλειας, που αφορά την παράταση χρόνου μισθώματος ακινήτου, στέγασης του ΚΑΠΗ Δαύλειας.
12.Έγκριση της 205/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργία νέων.
13.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις της πολιούχου Αγ. Παρασκευής στον Οικισμό Αγ. Παρασκευής Τ.Κ. Κορώνειας.
14. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου Προφ. Ηλία - Τ.Κ. Κορώνειας.15.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελών άρδευσης – ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2005-2010 της Τ.Κ. Χαιρώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελών άρδευσης – ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2005-2010 της Τ.Κ. Χαιρώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
17.Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER  στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

18. Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Τσούτσα Παναγιούλα.
19.Αποδοχή ποσού 75.425,90 € από ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή αυτού, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
20. Έγκριση της 208/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με μείωση υπαρχόντων Κ.Α.21. Έγκριση της 21/2011 απόφασης του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.
25. Εξέταση αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων που αφορά την παράσταση των δημοτικών συμβούλων ή και δημοτών στις συνεδριάσεις της ΔΕΥΑΛ και των λοιπών Ν.Π. του Δήμου Λεβαδέων.

 26. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ελικωνίων – της Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων Αγίας Άννας – της Ομάδας Πολιτών Κορώνειας – της Πρωτοβουλίας για την Σωτηρία του Ελικώνα >>, που αφορά την επαναφορά του θέματος προς συζήτηση περί της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στον Ελικώνα και στη θέση Μεγάλη Λούτσα.                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια: