Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς στις 16 Νοεμβρίου

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Λιβαδειάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).
Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής.
1.Έγκριση Ο.Ε.Υ.  του Δήμου Λεβαδέων,2.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 μέχρι την 30/09/2011.3.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων.4.Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την διενέργεια διαφημίσεων.5.Έγκριση εκτέλεσης έργου << Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων >>, με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3669/2008.6.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου : «Επισκευή Αντλητικού Συγκροτήματος Άρδευσης Γεώτρησης στην θέση Καραμέτ Τ.Κ. Θουρίου».7.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Ρωμεϊκου».8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου : ««Αγροτική Οδοποιία Λαφυστίου».9.Έγκριση φακέλου του έργου : «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Κ. Κυριακίου».10.Εγκριση φακέλου του έργου : « Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας.11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : « Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία Εμποροπανήγυρης».12.Έγκριση της 258/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λεβαδέων.13.Έγκριση της 259/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποιήσεις Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λεβαδέων.14.Έγκριση της 248/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργία νέων.15.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ελικώνας Παρνασσός (Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.).16.Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.  «Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».17.Έγκριση της απόφασης 30/2011 του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.18.Μεταβίβαση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς, λόγω παραίτησης του δικαιούχου.19.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.20.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε οφειλέτες της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας που απορρέουν από τέλη άρδευσης ύδρευσης.21.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.22.Έγκριση της απόφασης 34/2011 του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.23. Έγκριση της απόφασης 37 /2011 του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: