Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Η συνεδρίαση της 26 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς την 26η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο). Δείτε τα θέματα.

1. Μετάταξη προσωπικού του Δήμου Λεβαδέων, σύμφωνα με το άρθρο 257 § 2β του Ν. 3852/2010, για την άσκηση των πρόσθετων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και την παροχή υποστήριξης άλλων Δήμων, που δεν διαθέτουν επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού κατόπιν του άρθρου 94 & 95 του Ν.3852/2010.

2. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο, σε λογαριασμό του Δήμου Λεβαδέων ως καθολικού διαδόχου, στο οποίο θα κατατεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα (χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2010) της 01/01/2011 του πρώην Δήμου Δαύλειας και της πρώην κοινότητας Κυριακίου, των οποίων την ταμειακή υπηρεσία ασκούσε το Τ.Π. & Δανείων μέσω της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.

3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) τεχνικού υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων για το έτος 2011.

4. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που διενεργούνται βάσει του Π. Δ/τος 270/81 για το έτος 2011.

5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή υλικών –ειδών του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2011.

6. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής περί καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν πλέον αξία, για το έτος 2011.

7. «Ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση της καταλληλότητας των προς μίσθωση πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους για το έτος 2011.

8. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, Αξιολόγησης αποτελεσμάτων- διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ και προμήθειας συστημάτων μηχανοργάνωσης (εξοπλισμό, λογισμικό, αναλώσιμα) για το έτος 2011

9. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών βάσει του Π.Δ/τος 28/80 για το έτος 2011.

10. Αίτημα αντικατάστασης έργων και προϋπολογισμού που έχουν προταθεί στο πρόγραμμα ΟΣΑΑ άνευ τροποποίησης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.

11. Υποβολή της πράξης <<Αποχέτευση – Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

12. Υποβολή πρότασης της πράξης <<Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγ. Γεωργίου>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

13. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών σε επίπεδο Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 168/2008.

14. Εξέταση αιτήματος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας με θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την συμβολή σας στην υλοποίηση της Πράξης του Δήμου μας με τίτλο << Δίκτυο Αποχέτευσης Διστόμου, Αγωγοί Προσαγωγής και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: